en

Winkelwagen leeg

Denktank voor Sociaal-Ecologische Verandering

maandag, 07 januari 2019 11:50

De zaak van de eeuw

Het protest van de gele hesjes betekent niet dat burgers alle klimaatmaatregelen rigoureus afwijzen, schrijft Dirk Holemans. Dat blijkt uit een succesvolle petitie voor een klimaatzaak, ook al in het Frankrijk van Macron.  

Wie de afgelopen weken het nieuws volgde over Frankrijk, zag vooral relschoppers die de weekends in Parijs op gewelddadige wijze verstoorden. Zo bleef er weinig ruimte voor een diepgaande analyse van de volkswoede en ontstond een eenvoudig beeld: de gele hesjes staan symbool voor de bevolking die haar president beu is omdat hij milieuheffingen invoert. Ondertussen is Macron gezwicht voor de druk van de straat en komt er geen extra milieuheffing op brandstoffen. Je zou hieruit kunnen besluiten: het maatschappelijk draagvlak voor milieumaatregelen is nog kleiner dan je zou denken. Dus ja, zoals ook ooit een minister van Leefmilieu in ons land vertelde: ‘Ik weet wel wat ik moet doen, maar dan geraak ik niet meer herverkozen.’

Twee miljoen ondertekenaars

Het goede nieuws uit Frankrijk is dat net het omgekeerde waar is. In de context van de discussie over de gele hesjes lanceerden vier ngo’s – waaronder Greenpeace, Oxfam en de stichting waarmee Nicolas Hulot vroeger verbonden was – een petitie onder de veelzeggende naam l’Affaire du siècle. Met die petitie vragen ze mensen zich achter een Franse klimaatzaak te scharen, waarbij de Franse regering voor de rechtbank wordt gedaagd vanwege haar non-beleid inzake klimaat. Concreet eisen ze dat ‘de regering haar klimaatengagementen respecteert en onze levens, onze leefomgeving en onze rechten beschermt’. Amper drie dagen na de lancering ervan, op 18 december, hadden al één miljoen mensen de petitie ondertekend. Ondertussen staat de teller op bijna twee miljoen, wat er de vaakst ondertekende petitie in Frankrijk van maakt.

Het idee dat er geen draagvlak bestaat voor doortastend ecologisch beleid, is dus klinkklare nonsens. Het is net omgekeerd, zoals ook de recente klimaatbetoging in ons land aantoonde. Steeds meer mensen zijn het kotsbeu dat ministers zich verbergen achter holle slogans en ondertussen bang als een wezel zijn om doortastende maatregelen te nemen. Opvallend is dat de Franse initiatiefnemers zich expliciet uitspreken voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid. Het gaat niet louter om het terugschroeven van de uitstoot van broeikasgassen door onder meer de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Ze pleiten voor reële alternatieven op het vlak van mobiliteit, wonen en hernieuwbare energie. Systeemverandering, dus.

Ondertussen ontspint zich een interessant debat in de Franse politiek. De nieuwe minister van Ecologische Transitie, François de Rugy – opvolger van Nicolas Hulot – liet zich op 26 december laatdunkend uit over de petitie. Volgens hem is het niet aan rechters om de regering te dwingen een bepaald beleid te voeren. Daarmee gaat hij in tegen wat de president zelf wil, in het kader van een aangekondigde wijziging van de grondwet. Macron wil in het eerste artikel van die grondwet de bescherming van het leefmilieu en de biodiversiteit inschrijven, net als de strijd tegen klimaatwijziging. Laat dat net een geweldige juridische hefboom geven aan burgers tegenover een falend beleid.

De kerosine-elite

Voor Macron staat veel op het spel, zoals ook blijkt uit het filmpje waarmee de petitie wordt gepromoot. ‘Make our planet great again’, zei de Franse president in juni 2017 op een bijeenkomst van de Verenigde Naties, waarmee hij zich slim positioneerde tegenover de Amerikaanse president Donald Trump, die uit het Klimaatakkoord van Parijs stapte. Daarmee kondigde Macron het initiatief aan voor een wereldpact voor het klimaat.
Ondertussen heeft hij in eigen land niet alleen zijn ondoordachte milieuheffingen moeten terugschroeven. Zijn regering moest de prognoses voor de uitstoot van broeikasgassen voor de periode 2019-2023 verhogen, omdat de uitstoot van transport en woningen hoger zal uitkomen dan gedacht. De Franse president, die de rest van de wereld een ecologisch lesje wil leren? Het is minder evident dan voorheen.


Het toont nog maar eens aan dat burgers niet afkerig zijn van stevige maatschappelijke veranderingen, zolang ze rechtvaardig overkomen. Dat was ook de boodschap van de gele hesjes, die hun president terecht verwijten dat hij de belastingen voor de rijken verlaagt, de groep die vaak het meest vervuilt, terwijl hij de milieuheffing op brandstoffen verhoogt. Want terwijl de kerosine-elite onbelast naar haar vakantieoord vliegt, betalen de mindervermogenden steeds meer om met de auto naar het werk te pendelen.

Het klimaatbeleid zal rechtvaardig zijn, of het zal niet zijn.

Dirk Holemans, coördinator van Denktank Oikos. Dit artikel verscheen in De Standaard op 07/01/2019.

Published in Sociaal
donderdag, 29 november 2018 16:11

De groene boodschap van de gele hesjes

Het zal u misschien verbazen, maar ik kan als ecologist het protest van de gele hesjes goed begrijpen. Tegelijk keur ik alle geweld af, die zoals zo vaak de ware beweegredenen naar de achtergrond duwt.

De kern van het ecologisch denken gaat voor mij over de zoektocht naar het goede leven. Hoe kunnen mensen zich ontwikkelen, floreren, in een samenleving die hen daarbij ondersteunt binnen de grenzen van de planeet? Dat is de groene kernvraag. Waarbij ook de zorg voor het goede leven van onze (klein)kinderen deel uitmaakt van ons handelen. Mensen hebben dus recht op degelijke basisinfrastuctuur die hen toelaat goed onderwijs te volgen, op waardige jobs waar ze vlot vanuit hun woonplaats geraken, op het kunnen doen van dagelijkse inkopen binnen een haalbare en duurzame afstand en tijd.

Tegelijk is goed leven op een dode planeet onmogelijk. Dus ja, we moeten de radicale omslag naar een economie en samenleving zonder fossiele brandstoffen op relatief korte termijn realiseren. Daarbij hoort zeker het fors duurder maken van koolstof-intensieve activiteiten. Maar tegelijk zal zo’n transitie enkel kans op slagen hebben als ze erin slaagt grote delen van de samenleving mee te krijgen. En dat zal enkel lukken als we werk maken van een just transition: klimaatbeleid zal sociaal en rechtvaardig zijn, of niet zijn. Enkel als mensen het gevoel dat het beleid billijk is, er op rechtvaardige wijze zaken van groepen worden gevraagd in functie van hun draagkracht, is er een gerede kans dat ze ermee instemmen.

President Macron heeft op dit vlak in Frankrijk zowat alles fout gedaan. Hij is kampioen in het houden van fantastisch ecologische speeches zonder daar echt groen beleid aan te koppelen. Niet toevallig hield Hulot het vrij snel voor bekeken als Minister voor Ecologische Transitie. Eerder vergrootte Macron de fiscale onrechtvaardigheid, door held van de rijken te worden met de afschaffing van de belasting op grote vermogens. Om dat toch iets te doen, verhoogt hij dan de accijnzen op brandstoffen, wat het huidig protest losmaakte. Zo ontstaat de woede van het dieselvolk in de regio’s tegen de kerosine-elite in de hoofdstad. Door afbouw van het openbaar vervoer, desinvesteringen in publieke diensten en oude fabrieken die sluiten zonder dat er geïnvesteerd werd in duurzame alternatieven, ontvolken niet enkele streken maar blijven de achterblijvers achter met het gevoel van in de steek gelaten te zijn. Niet toevallig manifesteert het nieuwe protest zich het sterkst in die armere en postindustriële streken.

Het zou kunnen dat het protest van de gele hesjes maar tijdelijk is, dat weten we vandaag niet. Maar ze geven wel een helder signaal dat we best grondig analyseren, dieper dan de evidente antwoorden. 

Ja, het klopt, autorijden is eigenlijk niet duurder geworden als je de evolutie ziet van de gemiddelde benzineprijs en gezinsinkomens. Maar zoals statistici weten, kan je verdrinken in een meer van gemiddeld maar een meter diep. Wie in een achtergesteld gebied woont waar het openbaar vervoer is afgebouwd en je met je karig loon je diesel moet betalen om tientallen kilometers te pendelen, is terecht boos. Bij hen staat het water aan de lippen inzake levenskwaliteit, in een situatie waar de zoektocht naar het goede leven al meer dan gemiddeld hobbelig en moeilijk is.

En hebben we oog voor de sociale ongelijkheid ingebouwd in geïsoleerde maatregelen als louter duurdere brandstoffen? Want wie met bedrijfswagen heeft, rijdt ondertussen ongestoord elke dag naar waar maar ook. Ondertussen kleurt de hemel boven de verlaten regio’s wit van de ontelbare vliegtuigstrepen, want ja, kerosine daarvoor ontbreekt de politieke wil om die te belasten. En al die pakjes online besteld en geleverd in diesel bestelwagens die onze wegen onveilig maken, gaan we die ook aanpakken? En dan heb ik het nog niet over de energieslurpende digitale ontwikkelingen, van google over facebook tot bitcoin.

Terug naar de kern: ja, fossiele brandstoffen moeten veel duurder, maar in het kader van een rechtvaardige transitie waarbij we alle verspilling aanpakken en op structurele wijze duurzame infrastructuren en alternatieven uitbouwen. En niet met de vinger wijzen naar jan met de pet alsof die greep heeft op een snel wijzigende samenleving. Cruciaal hierbij is een rechtvaardige fiscaliteit. Dragen grote bedrijven en kapitaalkrachtigen met de grootste ecologische voetafdruk voldoende bij om te komen tot een duurzame transitie? Wat doen we met de inkomsten van ecologische belastingen? Verdwijnen die in het zwarte gat van neoliberale belastingverlagingen voor multinationals? Of investeren we die het ondersteunen van mensen om zich te ontplooien, een waardig en duurzaam leven te leiden?

Dat vergt onder meer de uitbouw van fijnmazig en efficiënt openbaar vervoer. Dat is sociaal én ecologisch: mensen voor wie de auto niet haalbaar of duur is, krijgen een duurzame mobiliteit aangereikt. Want de trein of tram kan nu al rijden op hernieuwbare energie, terwijl bijvoorbeeld groene energie voor vliegtuigen verre toekomstmuziek is, en elektrische auto’s de komende jaren duur zullen blijven. Maar in de 21ste eeuw volstaat het niet om te pleiten voor een top-down staatsbeleid. Naast het treinsysteem, dat je best op nationaal niveau organiseert, is er ook veel mogelijk van onderuit. In heel Europa richten burgers energiecoöperaties op, wat bijvoorbeeld in Duitse dorpen leidt tot vernieuwde economische activiteit, jobs en inkomen. Daarnaast is er bijvoorbeeld het Gentse Partago, een coöperatie waarbij burgers zichzelf organiseren om elektrische deelwagens te delen. Ze organiseren hun eigen duurzame mobiliteit. De combinatie van dergelijke coöperaties ondersteunen vanuit een centrale overheid, samen met het aanbieden van performant openbaar vervoer, in het kader van een doortastend beleid inzake duurzame regionale ontwikkeling, is wat we nodig hebben. Gedegen basisinfrastructuur vanuit de overheid zonder paternalisme, het stimuleren van samenredzaamheid in het kader van ecologisch burgerschap zonder mensen in de steek te laten, kan gele woede doen veranderen in een groene toekomst.

Dirk Holemans schreef dit artikel voor Knack op 24/11/2018. 

Published in Sociaal
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account