logo

 • Aral Balkan
 • Kate Raworth
 • Yochai Benkler
 • Vandana Shiva
 • Rob Hopkins
 • Michel Bauwens
 • Harald Welzer
 • Saskia Sassen
 • Tine Hens

Laatste bijdragen schrijversgemeenschap

 • Home
 • Opinie
 • Voor een vol-waardige samenleving van het genoeg
vrijdag, 10 oktober 2008 01:00

Voor een vol-waardige samenleving van het genoeg

Written by
Rate this item
(0 votes)

Voor een vol-waardige samenleving van het genoeg

Er is nu een groot debatover de ontslagbonus van CEO’s diehet zinkend schip verlaten. Op zich een goede zaak, maar het blijft een debataan de oppervlakte.

Een meer doordringende vraag is, of het zowieso fatsoenlijkis dat sommigen zoveel verdienen, zelfs als ze hun job goed doen. Wie –behalvede happy few- kan zich ietsvoorstellen bij een jaarsalaris of exitbonus van 5.000.000 euro? En in feite isde kern van de zaak: in wat voor een samenleving willen wij leven? Hoeveelongelijkheid aanvaardt een samen-leving die naam waardig?

Hierbij is niet enkel aandachtnodig voor de bovenkant, maar evenzeer voor de onderkant van demaatschappelijke kloof. Als OCMW-Raadslid zie ik meer en meer aanvragen vooreen leefloon door mensen die uit de boot zijn gevallen. Om in aanmerking tekomen, moeten ze hun levenswijze prijsgeven in het kader van een sociaalonderzoek. Iets wat ik CEO’s niet zie doen in hun gated communities. Als de aanvraag bij het OCMW wordt goedgekeurd,krijgen ze een leefloon van 683,95€ per maand. Probeer daar maar eens (waardig) van te leven! En erzijn er velen die geen cent zien omdat hun aanvraag wordt afgewezen. Met enkelde lijst van schrijnende voorbeelden bij het OCMW Gent kan ik een krantenpaginavullen. Zo krijgt een staatsloze wiens asielaanvraag wordt afgewezen geensteun. Hij moet immers terug naar zijn land van herkomst. Alleen weten we ditniet kan, weten dat hij hier zal blijven, maar verplichten hem tot eenonwaardig leven. Maar ook heel wat Belgen riskeren een leefloon te mislopen,als ze niet (kunnen) voldoen aan de hen opgelegd activeringstraject inzakewerkbereidheid. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de realiteit vantoenemende ongelijkheid tussen arm en rijk.

 

Het debat over de CEO-bonusis dan ook een vorm van symptoombestrijding. De bonus vormt slechts de meestopvallende veruitwendiging van een doorgeslagen samenleving gedreven doorgrenzenloze hebzucht en consumptiedrift. En ze is niet alleen grenzenloos inhet bedenken van speculatieve producten die een rendement in de hemel beloven,of in het aantal beleggers die blind de zeepbel verder deden zwellen. We willenblijkbaar allemaal zo rijk mogelijk worden, zo veel mogelijk bezitten, zo vrijmogelijk onze consumptiedwang realiseren.

 

Als er al eenonderzoekscommissie nodig is, dan beter een ethische commissie die nagaat hoehet zit met de waarden én de waardigheid van onze samenleving. Zo kan misschienhet échte waarden-en-normen debat starten, in plaats van de huidige kleffeheimwee-oefening naar een homogene samenleving die er nooit is geweest. En dieuiteraard het niet heeft over economie, geld of ongelijkheid.

 

Een dergelijke commissie kanhet verband blootleggen tussen de financiële en de andere crisissen, met namede voedsel-, grondstoffen-, klimaat- en energiecrisis. Ze worden allemaal veroorzaaktdoor onzeallesen liefst zo snel mogelijk opsoupeert. De vernoemde ongelijkheid in eigen landis dan ook slechts een beperkt element van de mondiale ongelijkheid. Hoe kaniemand voor zijn slecht presteren miljoenen euro’s aanvaarden, als er op deze aarde 2.000.000.000 mensen elke dagmoeten rondkomen met minder dan 2 euro? hyperkapitalistischesamenleving die gedachtenloos

 

We hebben lang gedacht dat‘het onze tijd wel zou meegaan’. Het voorbije jaar heeft getoond dat dit eenillusie is. Het plafond van de volatiele olieprijs is hoger dan iemand durfdevoorspellen, de bodem van de aandelenmarkt dieper dan elke analyst stelde, deuitstoot van de klimaatgassen massiever dan vooropgesteld, de prijs van voedselduurder dan vele mensen kunnen betalen.

 

Er is nood aan een grondigonderzoek én maatschappelijk debat over de grondhouding van onzehyperkapitalistische samenleving, die haar identiteit haalt uit het exces. Wantin een samenleving die grenzenloos is, zijn evident alle verhoudingen zoek.Tussen de CEO en de leefloner, tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden,tussen wat onze aarde aankan en het beslag dat we erop leggen, tussen wat wehebben en wie we willen zijn. Laat het échte debat nu beginnen, over wat eenfatsoenlijke –of spreken we beter van beschaafde?- samenleving  zou kunnen betekenen in de 21steeeuw.

 

Dirk Holemans 

Read 5050 times Last modified on zaterdag, 12 december 2015 12:16
Dirk Holemans

Dirk Holemans: coördinator van denktank Oikos / hoofdredacteur

van gelijknamige tijdschrift / publicist

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.