logo

Terugblik op Ecopolis 17/4/2016

De tweede editie van Ecopolis - op 17 april 2016 in het Kaaitheater - was een boeiende dag vol inspirerende debatten, boeken, dialoogtafels en documentaires. De rode draad doorheen dit alles was het thema Macht, Politiek en Chocolade. Lees hier het resultaat van de vijf verschillende debatten die doorheen de dag plaatsvonden. Een klik op de titel brengt je bij de opname van dat debat op Vimeo.

Debat 1: Macht en Europa

In dit eerste debat met Joris Luyendijk, Bart Staes en Nina Holland weerklinkt de positieve noot dat elke burger macht in zich heeft. De macht van de politici manifesteert zich namelijk door de steun van de burgers. De progressieve stem krijgt op dit moment geen gehoor in Europa, maar ook daar kunnen burgers weer verandering in brengen. Bij elke lokale, nationale of Europese verkiezing heeft de burger de kans om andere vertegenwoordigers aan de macht te brengen. Ook de waarde van tegenbewegingen is niet te onderschatten. Minder optimistisch is de stelling dat het huidige systeem teert op de 80% van de bevolking die geen uitgesproken mening heeft. Daarnaast stoten we op de kracht van de lobbywereld die schuilt in het geld dat zij hebben, daar zit hun macht. Een oproep voor een revolutie, met de tegenbewegingen op kop!

Debat 2: Wat na de COP21 in Parijs

Het cynisme over het effect van het klimaatakkoord is groot. Fundamentele veranderingen zijn niet zichtbaar, het lijkt nog steeds ‘business as usual’. Ook al is de huidige positie van China grotendeels bepaald door de top in Parijs, de Vlaamse klimaattop helpt de positieve kijk niet vooruit. Vlaanderen, Brussel en Wallonië geven voor de komende jaren blijk van ambitie noch daadkracht.

Toch pleiten de panelleden voor een positieve kijk op de zaak; transitie heeft tijd nodig. Meer en meer staat de bedrijfswereld open voor samenwerking achter de schermen, weet Sabine Denis van de Shift. Natalie Eggermont van Climate Express en Karel Verhoeven van De Standaard zien dat het klimaat sterk mobiliserend werkt op de burger. Faiza Oulahsen van Greenpeace voegt hieraan toe dat burgerbewegingen moeten blijven zoeken naar nieuwe momenten om te mobiliseren en het belangrijk is beslissingsnemers continu te herinneren aan hun Parijse belofte.

Debat 3: Chocolade

Voor de Ivoriaanse boeren is het niet evident om toegang te krijgen tot de internationale markt. Dankzij het coöperatief model van Ecookim, waarvan Mamadou Bamba directeur is, krijgen nieuwe producenten hier toch de kans toe. Isabelle Quirynen van Bitterzoet legt de nadruk op een nauwe samenwerking tussen producent en boer, wat naast een goede kwaliteit ook vaak resulteert in een meer biologisch-ecologisch product.

Tegenover de producenten hebben ook consumenten, die bewust kunnen kiezen voor duurzame chocolade, een aandeel in dit verhaal. Hoge bestuursniveaus kunnen zorgen voor een lagere belasting op fairtrade producten. Zo kan ook de structuur van importtarieven, die de financiële slagkracht en connecties van grote merken bevoordeelt, aangepast worden. Daadkracht vanuit de hoge niveaus is onmisbaar in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem volgens Olivier De Schutter, internationaal voedselexpert.

Debat 4: Genoeg

De niet te stoppen nood aan groei van de huidige economie resulteert niet enkel in het fenomeen van de ‘peak oil’, maar nu ook in dat van het minder tastbare ‘peak happiness’; volgens prof. Niko Paech hebben wij te kampen met teveel keuzes en informatie met stress als gevolg. Binnen het degrowth-scenario moeten we de waarheid onder ogen zien dat de illusie van gelijke welvaart met verbeterde technologie geen optie is. Het hele systeem moet hiervoor op zoek naar een nieuw evenwicht voor een structurele verandering. Groene filosoof John Thackara wijst erop dat je enkele jaren geleden moest speuren naar lokale projecten, terwijl er nu duizenden initiatieven floreren, maar het overkoepelende verhaal ontbreekt nog. Dat het evenwel niet evident is de val van de groei te ontlopen, toont de ‘sharing economy’ (vb. AirBnB) aan, die eerder waarde onttrekt aan de maatschappij dan te verbinden.

Het publiek haalt nog het basisinkomen aan als alternatief voor het huidige systeem. Het panel pleit eerder voor een herverdeling van arbeid op basis van een 20-uren werkweek gecombineerd met een systeem van lokale zelfvoorziening. Wannes Cappelle benadrukt hierin dat er speciale aandacht moet zijn voor zij die het moeilijker hebben in de maatschappij.

Debat 5: Burgers in de wereld

De V.N. is het enige orgaan waar alle landen van de wereld op dit moment samen rond de tafel zitten. Daarom is het absoluut een onmisbare organisatie, zegt Warda El-Kaddouri, die er jongerenvertegenwoordiger is. Maar ook deze instantie leidt onder bureaucratische logheid. Er is nood aan herijking, weten schrijvers David Van Reybroeck en Jeroen Olyslaegers. En die herijking is volop aan de gang vanuit de wortel van het verhaal: de burger. De ‘wij’ die aan het groeien is, draagt de belofte in zich van een vernieuwd bewustzijn ten opzichte van het systeem.

Het is ook noodzakelijk breder te kijken dan de medemens. Een humanisme dat niet naar dieren en de planeet kijkt, schiet schromelijk te kort. We moeten de idealen van de verlichting uiteraard bewaren, maar ook aanvullen met de realiteit van vandaag en de cirkel van solidariteit uitbreiden. Deze solidariteit, en menselijkheid, moet veel evidenter worden dan het vandaag is, vindt auteur Annelies Verbeke.

 

Add a comment

Ontgroei: een vocabulaire voor degrowth in een nieuw tijdperk

Hoe maken we werk van een andere economie die streeft naar ‘beter’ in plaats van naar steeds ‘meer en sneller’? Hoe kunnen we dus ontgroeien? Het lijkt de enige weg naar een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame wereld. Deze nieuwe Oikos-publicatie is de vertaling van Degrowth, het standaardwerk met een overzicht van de belangrijkste thema’s en uitdagingen.

Wereldwijd groeit de Degrowth beweging. Want de huidige focus op economische BBP-groei leidt al decennia tot toenemende ongelijkheid en milieuschade. En steeds meer spullen maken niet gelukkig, integendeel. Enkel door te ontgroeien realiseren we een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame wereld. Het boek reikt sleutelwoorden aan om het debat over de toekomst van onze economie te inspireren.

Degrowth – Woordenboek voor een nieuw tijdperk is samengesteld door Giacomo D'Alisa, Federico Demaria en Giorgos Kallis, alle drie verbonden aan de Autonome Universiteit van Barcelona en lid van het Research & Degrowth netwerk.

De Nederlandse vertaling is het werk van Jan Matthieu en Jan Mertens.

Over het boek

“Wie meer wil weten over een economie van duurzaamheid voor de 21e eeuw, moet zeker dit boek ter hand nemen.” Wolfgang Sachs, Wuppertal Instituut, Berlijn.

“Dit boek is een revolutionaire poging om de economie te begrijpen alsof mens en natuur ertoe doen.” Manuel Castells, University of California, Berkeley

 Bestellen:

Ontgroei kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van € 19 (+ € 4 verzendingskosten) op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres.

Add a comment

Uitstoting. Brutaliteit en complexiteit in de wereldeconomie

 

Uitstoting

De inkomensongelijkheid en werkloosheid stijgen. Miljoenen mensen leven ontheemd, in gevangenschap of zijn op de vlucht voor conflicten. Land- en waterreserves overal ter wereld raken uitgeput. Al deze processen richtten de laatste dertig jaar een wereldwijde ravage aan. Sociologe en econome Saskia Sassen gaat in Uitstoting. Brutaliteit & complexiteit in de wereldeconomie op zoek naar de onderliggende oorzaken van die transformaties, weg van klassieke denkkaders en tegenstellingen. Hierbij belicht ze de complexe organisatorische capaciteit van onze moderne wereld.

Add a comment

Lees meer

Het klein verzet

 


In 2014 trok journaliste Tine Hens door Europa op zoek naar antwoorden op de vele vragen die ze zich stelde: ‘Hoe zou de wereld na het kapitalisme eruit zien? Wat betekent het om plots groei als maatstaf der dingen los te laten? En hoe zou een andere mogelijke maatstaf kunnen ogen? Wat als we met z’n allen beslissen dat niet de economie ons bepaalt maar dat wij de economie zijn?’

Haar reis leidde haar langs mensen die het anders willen doen, die werken aan menselijke alternatieven voor concurrentie en groei - van Denemarken tot Griekenland en van Groot-Brittannië tot Letland. De verhalen van deze mensen schreef ze neer in haar boek Het klein verzet. Ze neemt de lezer mee langs vergeten utopieën, langs boeren die elektriciteit verkopen, langs kiwi’s van eigen kweek, langs mensen die hebben en kopen inwisselden voor ruilen, delen en geven.


Tine Hens is freelancejournaliste. Ze werkte onder andere voor De Standaard, Humo en Knack.

Het klein verzet is een uitgave van Uitgeverij EPO i.s.m. Denktank Oikos

Bestellen:

Het klein verzet kan je bestellen bij Oikos door overschrijving van €17,- + €4,- verzendingskosten op het rekeningnummer BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw met in de mededeling de titel van de publicatie en je adres (enkel binnenland).

Add a comment

Vandana Shiva in België

In september is op uitnodiging van denktank Oikos niemand minder dan Vandana Shiva te gast in ons land. Shiva is internationaal erkend voor haar werk als wetenschapper en activiste en werd daar ook meermaals voor bekroond. Zij is een van de mondiale figuren van de strijd tegen ggo's, patentering van zaden en de hiermee verbonden multinationals als Monsanto.

Op dinsdag 17 september geeft Shiva een lezing in NTGent, de dag nadien spreekt ze in Brussel.

Een interview met deze inspirerende denker kan je hier bekijken.

Add a comment

Lees meer

Auteursgesprek 'Stilstand'

Hoe komt het dat de Vlaamse regering er na al die jaren maar niet in slaagt een oplossing te vinden voor de Antwerpse mobiliteitsproblematiek? Manu Claeys geeft in zijn boek Stilstand antwoorden op die vraag. Op 27 juni stelt hij in het Gentse Geuzenhuis zijn boek voor en gaat hij in gesprek met professor Filip De Rynck.

Op 19 december 2005 tekende de actiegroep stRaten-generaal officieel bezwaar aan tegen een nieuwe snelweg door de stad Antwerpen en legde meteen ook een alternatief voor. Het was het begin van een lange strijd tegen het grootste geplande infrastructuurproject ooit in België: de Oosterweelverbinding. Mobiliteitsexperts, milieudeskundigen, dokters, planologen, bedrijfsleiders, bewonersgroepen en stadsbrede bewegingen sloten zich aan bij het protest.

Uitgemeten op tijdsverloop, media-aandacht en politieke commotie werd dit 's lands grootste burgerstrijd van de voorbije jaren, die voortduurt tot vandaag. Het politieke beheer van het dossier verwerd stilaan tot een ingewikkeld staketsel van manipulatie en bedrog. Partijbelangen, machtspolitiek en parallelle besluitvorming creëerden een zwart gat, dat gaandeweg elk streven naar nuchtere beleidsvoering en uiteindelijk het vinden van valabele oplossingen opslokte.

In Stilstand brengt Claeys zijn meest cruciale teksten over de kwestie samen in een uniek logboek. Hij becommentarieert in real time de gebeurtenissen, reageert op politieke communicatie, hekelt het gebrek aan transparantie en burgerparticipatie, hij informeert over alternatieven en roept op tot actie.

Manu Claeys is voorzitter van stRaten-generaal. Samen met de actiegroep Ademloos kreeg stRatengeneraal in 2010 de Prijs voor de Democratie. De auteur is een gelauwerd essayist.

Add a comment

De Groene Academie

Het wordt stilaan een gewaardeerde traditie: de Groene Academie van Oikos. Net als vorige jaren biedt Oikos ook dit najaar een basisopleiding aan over ecologisme als ideologische stroming. Op drie zaterdagen worden de bouwstenen van de groene ideologie uit de doeken gedaan. De dagen bestaan uit een voor- en namiddag gedeelte, waarbij telkens deskundigen een uiteenzetting geven die uitmondt in een groepsgesprek in een ongedwongen sfeer.

321247 2269505590513 12204125 nTijdens de eerste dag wordt inzicht gegeven in de historische wortels en de ontwikkeling van het ecologisch bewustzijn, van het ecologisch denken en de groene partij. De tweede dag focust op de verschillende opvattingen binnen de groene beweging over de economie en op ecologisch burgerschap als uitgangspunt van een hedendaagse, dialogische democratie. Tot slot schetsen we een groene kijk op de toekomst van de welvaartsstaat en gaan we in gesprek met ecologisten uit de praktijk.

De Groene Academie vindt dit jaar plaats op 5 oktober, 16 november en 14 december. Meer informatie vind je hier. Let wel, wegens de grote belangstelling is snel inschrijven aan te raden!

Add a comment

Sunita Narain in België

Sunita Narain copyright GieGorisOp donderdag 23 en vrijdag 24 mei komt de Indiase milieu-activiste Sunita Narain naar België voor twee boeiende MO*lezingen over milieu, klimaat en ontwikkeling. Sunita Narain is directrice van het Indiase Centre for Science and Environment (CSE) en werkt al dertig jaar rond de vraag hoe milieu en ontwikkeling samenhangen. Ze is een van de gezaghebbende stemmen uit het Zuiden in mondiale discussies over milieu en klimaat.

Op donderdag spreekt ze in Gent over 'Ecologie van de armen', vrijdag gaat ze in Antwerpen in op het belang van mondiale milieu- en klimaatakkoorden.

Add a comment

Lees meer

Terugblik: Het Groene Boek #3

DSC 0004We mogen weer terugblikken op een geslaagde editie van Het Groene Boek. Een geïnteresseerd publiek van een vijfhonderdtal mensen bezocht de verschillende debatten en lezingen in de theaterzaal en het forum van het Kaaitheater. Enkele hoogtepunten waren zonder twijfel het eerste debat met o.m. Harald Welzer en de jonge actieve schrijver Rutger Bregman over hoe consumptie onze identiteit heeft gevormd, en het inspirerende transitiedebat met o.m. Michel Bauwens en Rik Pinxten. Veel aandacht was er ook voor het debat tussen Koen Haegens, Ann Demeulemeester en Joke Hermsen over 'de tijdstrijd'. Maar ook het generatiegesprek was erg bijzonder door de boeiende interacties, zo kregen de tachtiger Paula Semer en twintiger Sihame El Kaouakibi de zaal stil tijdens hun gesprek. Ook de internationale gasten Joan Martinez-Alier en Ezio Manzini konden op heel wat belangstelling rekenen. Weinigen konden de vele spraakmakende boeken aan de verschillende standen weerstaan, maar ook door de boekenruil gingen heel wat mensen met een 'nieuw' boek naar huis, in ruil voor een exemplaar uit hun eigen boekenkast.

Voor programmator Dirk Holemans toont de grote belangstelling voor Het Groene Boek dat mensen zich terug meer betrokken voelen bij hun toekomst: "Niet toevallig trok het debat over hoe de transitie naar een duurzame samenleving realiseren, het meeste publiek. Maar ook boeken die nauw aansluiten bij de concrete leefwereld, zoals Groeten uit Transitië, konden rekenen op heel wat belangstelling. Voor ons een duidelijke stimulans om van Het Groene Boek een traditie te maken, alle suggesties voor de vierde editie in 2014 zijn welkom!"

DSC 0034 DSC 0053 DSC 0064

 

Add a comment

Ezio Manzini op Het Groene Boek #3

Op zondag 28 april is Ezio Manzini te gast op Het Groene Boek. Hij geeft er de afsluitende lezing.

EzioManzini-300x200Ezio Manzini is misschien wel ‘s werelds belangrijkste expert in duurzaam design. Hij is professor Industrieel Design aan de Milanese Polytechnic en is er ook directeur van CIRIS, het interdepartementaal Centre for Research on Innovation for Sustainability. Manzini doet onderzoek naar innovatieve processen in het productie- en consumptiesysteem, en vooral naar de relatie tussen productstrategieën en milieubeleid in het kader van duurzame ontwikkeling.

Verder heeft hij verschillende boeken over design geschreven, waaronder The Material of Invention, Artifacts: Towards a New Ecology of the Artificial Environment, en Solid Side: The Search for Consistency in a Changing World (met Marco Susani). Zijn recent boek, Sustainable Everyday, beeldt zich in hoe het leven kan zijn in een duurzame samenleving aan de hand van mogelijke scenario’s en werkzame alternatieven.

Manzini is tevens redacteur bij verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder Journal for Sustainable Product Design (VK). Op de website changedesign.org wordt een greep van zijn ongepubliceerde manuscripten aangeboden. 

Meer info over Het Groene Boek

Add a comment

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.