logo

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 91 niet laden

Activiteiten

Activiteiten (14)


dinsdag, 05 juli 2011 15:44

Groene academie 2011

Written by

PROGRAMMA opleiding BOUWSTENEN VAN DE GROENE IDEOLOGIE
 

Deze editie is helaas volzet. Wil je graag op de hoogte blijven of nu al inschrijven voor de volgende editie in 2012, mail dan naar info@oikos.be

 

DAG 1  8 oktober 2011   ACHTERGRONDEN VAN ECOLOGISCH DENKEN EN HANDELEN
 
Voormiddag Jef Peeters: Fundamenten van een groene maatschappijvisie
 
Een groene maatschappijvisie verschilt op een aantal punten nogal fundamenteel van de dominante moderne visie. Dat heeft o.a. betrekking op het mens- en wereldbeeld, op opvattingen over de relatie tussen individu en samenleving en tussen samenleving en de ecologische omgeving. De ecologische crisis maakt daarbij ook duidelijk dat een aantal ethische concepten aan herziening toe zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over nieuwe visies op rechtvaardigheid en op welzijn. Kortom, de noodzakelijke overgang naar een ander type samenleving vraagt om vernieuwde fundamentele denkbeelden, ook wel ‘paradigmaverandering’ genoemd. In dit opleidingsdeel worden enkele centrale elementen van die nieuwe groene visie verkend.
 
Namiddag Jan Mertens: Het ecologisme, en een korte geschiedenis van de groene partij
 
Het ecologisme of de politieke ecologie, het zijn verschillende termen voor wat men de groene ideologie kan noemen. Het ecologisme is te beschouwen als een volwaardige politieke stroming, naast de andere zoals socialisme of liberalisme. Wat zijn de kenmerken van het ecologisme? Hoe verhoudt het zich tot de andere ideologieën? Is er een algemene analyse van de maatschappelijke werkelijkheid die eigen is aan het ecologisme en die je ook terug kunt vinden in de programma’s en het handelen van de groene partijen? Op die vragen gaan we in tijdens een algemene inleidende sessie over het ecologisme, waarbij het begrip ‘ecologische rechtvaardigheid’ een sleutelrol speelt. We voegen er tegelijk ook een korte geschiedenis aan toe van de groene partij, vooral om te illustreren hoe het ecologisme als denkkader ook het politieke handelen van het vroegere Agalev en het huidige Groen! heeft bepaald.
 
 
DAG 2   19 november 2011   OVER ECOLOGIE, ECONOMIE EN DEMOCRATIE
 
Voormiddag Johan Malcorps: Green Growth of Degrowth? Ideeënstrijd binnen de groene beweging
 
Er bestaan verschillende opvattingen binnen het groene gedachtegoed over de economie. Een eerste belangrijke stroming is de beweging voor groene groei en een groene New Deal in de VS. Deze beweging voor sociale gerechtigheid, gericht op de armsten in de stedelijke getto’s, komt op voor groene jobs voor allen. Daartegenover staat de fundamentele kritiek van Serge Latouche in Frankrijk en zijn beweging voor “décroissance” die terug grijpt op pioniers als Ivan Illich en André Gorz  die aanklagen dat te veel levensdomeinen zijn ingepalmd door de sfeer van de economie. Tim Jackson beweegt zich met zijn boek ‘Prosperity without growth’ in het midden. Hij pleit tegen consumptiegroei en voor een door de overheid aangestuurde transitie naar een andere economie.
Het laatste woord is dus nog niet gezegd. En dat hoeft ook niet. De bijdrage focust op wat ons bindt: het verzet tegen ongeremde groei, de nood aan nieuwe indicatoren en spelregels, een geëngageerde overheid en kansen voor mensen om hun eigen leven in handen te nemen.
 
Namiddag Dirk Holemans: Ecologie, Democratie en Burgerschap 

 

De ecologische crisis vereist een radicale wijziging van de samenleving, van productie- en consumptiewijze, waarin zowel de huidige als de toekomstige generaties een stem hebben. Het huidig democratisch systeem zit echter gevangen in een kortetermijn electoraal perspectief, waardoor het structureel niet in staat is deze radicale koerswijziging door te voeren. Daarom is het ook een ecologische taak om werk te maken van een toekomstgericht model van democratie. Dit model vertrekt vanuit het concept van 'ecologisch burgerschap' dat uitgaat van autonomie in verbondenheid. Hierbij wordt de individuele vrijheid terug gekoppeld aan het algemeen belang. Een dergelijke dialogische democratie wil een koppeling maken tussen publieke besluitvorming en persoonlijke levensstijl, zonder de noties van individuele vrijheid en autonomie geweld aan te doen. Op deze wijze kan een maatschappelijk draagvlak worden opgebouwd voor de noodzakelijke ecologische trendbreuken.  En waardoor de centrale vraag van zowel de politieke filosofie als de ecologie, 'hoe goed te leven', opnieuw centraal gesteld wordt in onze samenleving.
 
 
DAG 3    3 december 2011   ECOLOGIE: SOCIAAL EN GEËNGAGEERD
 
Voormiddag Dirk Geldof: Een groene kijk op de welvaartsstaat
 
De welvaartsstaat en de sociale zekerheid staan onder druk, van neoliberale kritiek tot financiële druk. In de sessie schetsen we eerst de historiek en basisstructuren van de sociale zekerheid. In een tweede deel ligt de focus op de belangrijkste ontwikkelingen en uitdagingen: vergrijzing, activering, betaalbaarheid, ongelijkheid, diversiteit, tijdsbeleid. Wat is de groene kijk en welke antwoorden bieden we? Solidariteit, levenskwaliteit, autonomie en strijd tegen ongelijkheid zijn onze uitgangspunten. We kiezen voor een sterke sociale zekerheid, als instrument tegen armoede, maar ook als verzekering voor de doorsnee inwoner. We situeren de strijd voor tijdsrechten en ontspannen loopbanen met een betere spreiding van arbeid over de levensloop tegenover een eenzijdig harder en langer werken discours. We verkennen mogelijkheden om de financiering van de sociale zekerheid te verbreden.
 
Namiddag: Gesprek met ecologisten uit de praktijk
 
We ronden de inhoudelijke opleiding af met het verhaal van en gesprek met mensen die in de concrete, ecologisch geëngageerde praktijk staan. Wie dat wordt, blijft nog even een verrassing.

 

Praktisch:
De groene academie loopt over zaterdagen 8 oktober, 19 november en 3 december, telkens van 9u tot 16 uur. ’s Middags wordt er een broodjeslunch voorzien.
Plaats van afspraak: JH de Blauwput, Martelarenlaan 11A in Leuven (pal aan de achteruitgang van het station).
Inschrijven en verdere informatie via dirk.holemans@oikos.be.

dinsdag, 12 oktober 2010 14:59

Moving Minds - after the car

Written by

Oikos haalt op 30 november de Europese top op vlak van duurzame stedelijke mobiliteit voor een congres naar Brussel.


Waarom staat men in Stockholm niet meer in de file? Nemen ook ministers in Zürich de tram? Hoezo wordt er in Groningen meer gefietst dan auto gereden?
Zijn de oeverloze discussie over de Oosterweel-verbinding en de verbreding van de Brusselse ring niet bij voorbaat achterhaald? Alsof we de uitdagingen van klimaatsverandering en peak oil zouden kunnen counteren met wat infrastructuurswerken…

Dagschema

9u00 Onthaal met koffie

9u40 Verwelkoming door Guy Guypens, gastheer Kaaitheater
9u45 Openingswoord door Bruno De Lille, Brussels Staatssecretaris voor Mobiliteit

De doodlopende straat / The road to nowhere
10u00 Nina Renshaw, adjunct-directeur Transport & Environment:
 Impact of traffic on urban livability, environment and health

De toekomst bepaald / Framing the Future
10u40 Rudy Dhont: lector KHLeuven
The Future (Unplugged) – Energy beyond oil

11u20 Koffiepauze

De toekomst denken / Envisioning the Future: Keynote lecture
11u40 John Urry: Distinguished professor, Dept. of Sociology, University of Lancaster
After the car

12u30 Lunchpauze

Steden op weg / Cities on the way
13u40 Karolina Isaksson, researcher Swedish National Road and Transportation Research Institute
Stockholm: A city on the Way? Congestion taxation, road development, and public transport as key components in Stockholm's strategy for sustainable mobility

14u15 Markus Knauss, coordinator of Zürich Office of VCS (Swiss Association for Transport and Environment) and Head of Greens in City Council of Zürisch
Zürich: The city of public transport - on it's way to the 2000 Watt-Society

14u50 Koffiepauze

15u10 Fjodor Molenaar; gemeenteraadslid GroenLinks! Amsterdam                                                                                                             Amsterdam: stad van voetganger keizer en fietser koning.

15u45 Arnaud Verstraete, adviseur van het Kabinet van de Brusselse Staatssecretaris van Mobiliteit
Brussel: op weg naar duurzame mobiliteit

16u20 ;  Slotbeschouwing Dirk Holemans, coördinator Oikos
Let op de kloof / Mind the gap; The need of a paradigm shift: on the road and in our heads

17u00 Receptie

30 november 2010

Kaaitheater - Sainctelettesquare - Brussel

vrijdag, 24 september 2010 09:23

Boek on tour

Written by

Aan de succesvolle lancering van het boek 'Welvaart zonder groei' op 22 september in Antwerpen breien we graag een vervolg.

Om de ideeën uit het boek te toetsen met tal van experten voor een ruim publiek, volgt daarom een reeks panelgesprekken in elke provinciehoofdstad. Mensen uit het middenveld, het bedrijfsleven, de academische wereld,... treden met elkaar in debat over de mogelijkheid om welvaart zonder groei te creëren.

 

Gent - 6 oktober 2010 - 20 uur - Campo-Nieuwpoort, Nieuwpoort 31-35 9000 Gent

Inleiding door Dirk Holemans (Oikos)

Panelgesprek met Dany Neudt (Directeur De Punt), Filip Watteeuw (Vlaam Parlementslid Groen!), Gilbert De Swert (gewezen chef studiedienst ACV) en Mil Kooyman (Ere-Gewestelijk Secretaris ABVV Oost-Vlaanderen).

In samenwerking met Kunstencentrum Campo

 

Leuven - 13 oktober 2010 - 20 uur - CC Oratoriënhof, Mechelsestraat 111 3000 Leuven

Inleiding door Peter Tom Jones (KULeuven)

Panelgesprek met Ann Demeulemeester (Algemeen Secretaris ACW), Frie De Greef (Docent HK Leuven), Jan Mertens (Oikos) en Johan Eyckmans (Professor Milieu-economie HUB/KULeuven).

In samenwerking met ACW, BBL, EVA, MO* en Terra Reversa

 

Brussel - 27 oktober 2010 - 20u30 - Kaaicafé, Sainctelettesquare 18 1000 Brussel

Inleiding door Dirk Holemans (Oikos)

Panelgesprek met Aviel Verbruggen (Professor Milieu-economie UA), Jim Segers (Micronomics/City Mine(d)), Karel Lowette (VOKA Brussel) en Tinne Van der Straeten (Gewezen Volksvertegenwoordiger Groen!).

In samenwerking met Kunstencentrum Kaaitheater

 

Brugge  - 25 november 2010 - 20 uur - De Hollandse vismijn, vismarkt 4 8000 Brugge

Inleiding door Dirk Holemans (Oikos)

Paneldebat met Kristel Dewulf (Design for Sustainability, HOWest en TU Delft), Kris Dekeyzer (ondervoorzitter West-Vlaamse Milieufederatie, docent Katho), Luc Maertens (directeur vzw Tracee) en Kris Bruneel (Duurzaam bouwadvies)

In samenwerking met Masereelfonds Brugge

 

Later meer over het panelgesprek in Hasselt.

 

 

woensdag, 30 juni 2010 12:14

Workshop "Veerkracht"

Written by

"Veerkracht: duurzaamheid in een veranderende wereld" 

 

Lopen we vast met onze duurzaamheid? Een belangrijk deel van de modellen en denkkaders die we rond duurzaamheid hanteren, doen onvoldoende recht aan de complexiteit, het dynamisch karakter en de gelaagdheid van de werkelijkheden om ons heen. Verdacht veel van wat we ondernemen onder het mom van duurzame ontwikkeling is business as usual… Kan het zijn dat we nog onvoldoende van ons gangbaar denken in vraag gesteld hebben? De modellen waarmee we over de werkelijkheid denken doen er immers toe.

 

In een open workshop op 27 augustus, verkennen we daarom het veerkrachtdenken als een mogelijke bijstelling vanuit systeemdenken op deze mainstream duurzaamheid. Veerkracht, in de traditie van de Resilience Alliance, is de capaciteit van een sociaalecologisch systeem om verstoringen te absorberen en zichzelf te herorganiseren terwijl het verandering ondergaat, of het vermogen om te transformeren indien het systeem vastloopt. Dat komt dus neer op zowel aanpassingsvermogen als transformatietalent. Eén van de bewegingen die het veerkrachtdenken actief mee op de kaart poogt te zetten, is die van de transition towns, getuige de titel van het transitiehandboek van Rob Hopkins: Van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht.

 

Het herstellen en op peil houden van veerkracht – het klinkt anders dan streven naar duurzame ontwikkeling. Het maakt ook een wereld van verschil.

 

Programma

 1. Voorstelling van veerkrachtdenken (kernconcepten, wereld- en mensbeeld eronder, het soort handelen dat past bij dit veerkrachtdenken). (Rudy Dhont, KHLeuven)
 2. Toepassingen van veerkrachtdenken (of elementen eruit), o.a.:
  • Lokale veerkracht in transition towns (Jeanneke van de Ven, co-facilitator Transition towns in Vlaanderen)
  • Regionale veerkracht in de Kempen (Bart Wuyts & Johan Verbruggen, SPK vzw, over de vuurtorenprojecten van de Kempense Koplopers)
  • Veerkracht en complexiteitsdenken: nieuwe competenties voor een nieuwe wereld (prof. Erik Mathijs, KULeuven)
  • Veerkracht en sociaal werk (Jef Peeters, auteur van Een veerkrachtige samenleving)
  • Concepten uit veerkrachtdenken in de begeleiding van bedrijven naar meer duurzaamheid (Dries Maes, Greenloop)
 3. Open dialoog met alle deelnemers over het thema

 Deze workshop past in een traject dat Rudy Dhont (KHLeuven) met Oikos opzet over veerkracht en dat uitmondt in een gezamenlijke studiedag rond veerkracht in voorjaar 2011 in Leuven. 

Praktisch 

Vrijdag 27 augustus 2010, 14u-17u

Floréal Club, Albert I-laan 74 te 8620 Nieuwpoort (vlakbij kusttramhalte Nieuwpoort Bad)

Iedereen welkom en gratis inkom. Wel graag een seintje als je komt op info@oikos.be

 

Meer info bij rudy.dhont@khleuven.be of dirk.holemans@telenet.be

donderdag, 03 juni 2010 20:59

Oikoslezing prof. Paul Verhaeghe

Written by

Het traditionele zomerweekend van Groen! wordt al even traditioneel afgetrapt met een boeiende Oikoslezing.

Dit jaar is professor Paul Verhaeghe, psychoanalist verbonden aan de Universiteit Gent, onze gastspreker. Met zijn confronterende boek ‘Het einde van de psychotherapie’, vorig jaar verschenen bij De Bezige Bij, deed hij flink wat stof opwaaien.

Zijn analyse van onze hedendaagse samenleving is dan ook ontnuchterend: Je hebt steeds meer verweesde mensen, zonder stabiele sociale relaties. Hun identiteit is ondermijnd. De veilige familiale haven is verdwenen en ook hun job geeft mensen geen identiteit meer. Het "nieuwe kapitalisme" leidt tot anonimiteit, een knagend verlies aan zekerheid en een toenemend gevoel van onveiligheid. De ratrace leidt tot een explosieve generatie van losers. 'ADHD is de norm, flexibiliteit een verplichting, burn-out het gevolg.’

Parallel daarmee ziet professor Verhaeghe een vloedgolf van nieuwe stoornissen en syndromen over ons heen komen, die door de farmaceutische industrie keurig een etiket krijgen opgeplakt en een geschikt pilletje aangereikt. ‘De tijd van praten lijkt voorbij’, is zijn verontrustende conclusie. De psychotherapie moet het afleggen tegen de pillen.

Vrijdag 27 augustus 2010 om 19u30 (!) Floréal Club Nieuwpoort

Vrije toegang, uiteraard ook voor niet-Groen!-leden

vrijdag, 07 mei 2010 19:21

The Shock Doctrine

Written by

Oikos - Attac Vlaanderen - 11 11 11

presenteren in avant-première:

 

Disaster Capitalism in Action 

The Shock Doctrine

een film van Michael Winterbottom en Max Whitecross

naar het boek van Naomi Klein

 

Woensdag 26 mei om 20 uur

Studio Skoop Sint-Annaplein Gent

reserveer tijdig bij stefanacke@yahoo.com

maandag, 19 april 2010 13:23

De elektrische auto; zegen of vloek?

Written by

Ecocafé 

Door omstandigheden wordt deze activiteit uitgesteld naar een latere datum!

Inleiding:  Johan Malcorps

Panelgesprek: Joeri Van Mierlo, Joeri Thijs, Paul Beeckmans (ov) en Filip Watteeuw


Oikos wil het maatschappelijk debat rond elektrische auto's stimuleren en zet hierbij een aantal vragen centraal: 
 • Moeten elektrische auto’s op groene stroom rijden? Of zijn ze altijd beter dan de huidige wagens?
 • Wat zijn de gevolgen voor ons elektriciteitssysteem: meer kerncentrales of meer windmolens? Wat is het slimste energienetwerk van de toekomst?
 • En wat met het verkeer: vervangt de elektrische wagen de huidige of is het een extra wagen, zodat we nog meer files krijgen?
 Nu alle Westeuropese landen dromen van miljoenen elektrische auto’s, de hoogste tijd om op zoek te gaan naar klare antwoorden. Na een inleiding van Johan Malcorps, vragen we die we aan het volgend panel:

 

 • prof. Joeri Van Mierlo, Hoofd MOBI – Mobility and Automotive technology research group van de Vrije Universiteit Brussel“We mogen niet wachten op CO2-arme elektriciteitsproductie en betere batterijen om elektrisch rijden te stimuleren.”
 • Joeri Thijs, Greenpeace, Klimaat & transport campaigner De verwachtingen zijn vandaag veel te hoog, de elektrische auto zal het klimaat niet redden.
 • Paul Beeckmans, Greens in EP, Adviseur Transport issues (o.v.) Het mondiaal produceren en gebruiken van elektrische auto's zou wel eens meer problemen kunnen veroorzaken dan tot oplossingen leiden.”
 • Filip Watteeuw, Fractieleider Groen! Vlaams parlement Als Vlaanderen het meent met de elektrische auto zal het snel uit de startblokken moeten schieten.
  

Praktisch:

dinsdag 18 mei om 18u

polyvalente zaal van het Brussels parlement  - Lombardstraat 61-67 - 1000 Brussel.

 

in samenwerking met de Club of Rome

donderdag, 18 maart 2010 11:31

71st Aulelio Peccei Lecture

Written by

 

Een organisatie van The Club of Rome in samenwerking met Oikos: 

 "Alarming world wide fresh water situation:

A further put on stress by Global Warming"

 

lezing door Friedrich Barth

 

Woensdag 31maart 2010 van 18 tot 20 uur

Koninklijke Vlaamse Academie van België

Stevinzaal - Hertogstraat 1 Brussel 

 

De jongste eeuw verzesvoudigde het waterverbruik op onze planeet. Nochtans is drinkwater niet onbeperkt voorhanden. Minder dan 1% van alle water op aarde is geschikt voor consumptie.

Een heel beperkte voorraad dus, die bovendien ook nog eens oneerlijk verdeeld is.Extreme zorgzaamheid lijkt geboden, maar blijft uit. Integendeel. Verspilling en vervuiling nemen nog toe en de global warming versterkt de negatieve tendens.

Watervoorziening voor landbouw, industrie en menselijke consumptie zal zo ongetwijfeld één van de grootste uitdagingen van 21ste eeuw worden.

Na de lezing is er ruimte tot napraten bij een drankje (nu het nog kan) en kan u aansluiten bij de lunch, samen met de gastspreker.

Inschrijven voor de lezing en/of de lunch kan via cor.eu.secretary@gmail.com

Meer informatie vind je op http://www.clubofrome.at/events/lectures

maandag, 22 februari 2010 15:49

Dilemma's of Externalizing Care

Written by
 
Oikos werkt graag mee aan de eerste activiteit van de

Welzijnsacademie

een initiatief van Mieke Vogels en Guy Tegenbos.

Gastspreker is professor Gøsta Esping-Anderson.

Hij is socioloog en economist en een autoriteit op het gebied van de verzorgingsstaat Hij bekleedde onderzoeks- en doceeropdrachten aan verschillende Europese universiteiten. Sinds 2000 doceert hij sociologie aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

In zijn referaat zal professor Anderson een antwoord formuleren op de vraag of er grenzen zijn aan het doorschuiven van zorg van het informele naar het formele circuit.


Onze verzorgingsstaat wordt geconfronteerd met een enorme paradox. We moeten harder en langer werken om in een vergrijzende samenleving onze sociale zekerheid overeind te houden. Meer en langer werken betekent echter ook dat er minder tijd overblijft om zelf zorg te verlenen, om vrijwilliger te zijn om in sociale netwerken te investeren. Wat we aan de ene kant winnen - meer middelen voor de sociale zekerheid- verliezen we aan de andere kant -meer uitgaven voor professionele zorg, opvang en hulpverlening..

Is nog meer professionele zorg haalbaar, betaalbaar, wenselijk?

Van harte welkom op dinsdag 16 maart 2010 om18 uur

 in de polyvalente zaal van het Brussels Parlement, Lombardstraat 69 Brussel.


Omdat het aantal plaatsen beperkt is vragen we U om in te schrijven. Dit kan door €5 te storten op de rekeningnummer 523-0801757-30 van Oikos met vermelding van uw naam en adres. Graag ook een mailtje naar marij.preneel@groen.be.

De lezing van professor Esping- Anderson gaat in het Engels.

Na afloop bieden we U graag een receptie aan.

dinsdag, 15 december 2009 10:34

68 th Aurelio Peccei Lecture

Written by

Agenda for a New Economy:

From Phantom Wealth to Real Wealth

lezing door David Korten (US)

Dinsdag 26 januari 2010 van 18 tot 20 uur

Koninklijke Vlaamse Academie van België

Vesaliuszaal - Hertogstraat 1 Brussel

 

Wall street slaagde erin luchtkastelen te verheffen tot de ultieme droom. Virtuele rijkdom verdrong het echt waardevolle. Het uiteenspatten van de zeepbel zorgde echter niet enkel voor een financieel-economische catastrofe; de impact op maatschappij en milieu dreigt nog veel groter te zijn.

In zijn lezing tracht David Korten geen pasklaar antwoord te geven op de uitdagingen die de crisis met zich meebrengt; zijn doel is te provoceren en discussie te ontlokken.

Hiervoor is er dan ruimte tijdens de aansluitende receptie en lunch.

Inschrijven voor de lezing en/of de lunch kan via cor.eu.secretary@gmail.com

Meer informatie vind je op http://www.clubofrome.at/events/lectures

 

Doneer

Wil je Oikos steunen als onafhankelijk platform? Dan kan door een bijdrage – groot of klein - te storten op BE29 0015 9877 0164 (BIC: GEBA BE BB) van Oikos vzw.

Over Oikos

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom. Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Gratis proefnummer

Wil je graag een gratis proefnummer ontvangen van Oikos? Dat kan! Vul op deze pagina jouw gegevens in en wij sturen jou het laatste Oikos nummer als gratis proefnummer op.